Tietosuojaseloste, Nepsy-Osaaja Oy

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Nepsy-Osaaja Oy (Rekisterinpitäjä) kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa Asiakkaiden (rekisteröity) henkilötietoja.

Määritelmät

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan Nepsy-Osaaja Oy:tä, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja Rekisterinpitäjä käsittelee.

Lainsäädännöllä tarkoitetaan mitä tahansa kansallisia tietosuojalakeja, Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta (2016/679, GDPR) sen soveltamispäivästä alkaen (25.5.2018) ja mahdollista tulevaa, kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mallisopimuslausekkeilla tarkoitetaan Euroopan komission hyväksymiä vakiomuotoisia sopimusehtoja henkilötietojen luovuttamisesta EU:n rekisterinpitäjiltä kolmansien maiden käsittelijöille (päätös 2002/16 EY).

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa toimintaa tai toimintoja, jossa henkilötietoja käsitellään.

Alihankkijalla tarkoitetaan käsittelijää, joka Rekisterinpitäjän toimeksiannosta suorittaa tämän tietosuojaselosteen mukaista käsittelyä Rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietojen käsittelyn osapuolet

Rekisterinpitäjä

Nepsy-Osaaja Oy (Y-tunnus 3347617-9)
Hietajärventie 5 A 2
41160 Tikkakoski
mari.lapinkoski@nepsy-osaaja.fi

Alihankkija
Verkkokurssitehdas.fi
2798139-8
Torikatu 30 A 22, 80100 Joensuu
050 322 9339
tuki@verkkokurssitehdas.fi

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Asiakkaasta voidaan kerätä seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, posti- ja laskutusosoitteet, verkkokurssien opiskelijatiedot (kuten kurssimäärät, arvosanat, tehtävätiedot ja muut mahdolliset opiskelijoiden itse kirjaamat tiedot sekä opettajien arvioinnit). Tiedot kerätään suoraan asiakkaalta.

Alihankkijan ylläpitämä verkkokurssijärjestelmä tallentaa lokitietoja, opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden keskustelupalstojen sisältämiä tietoja. Sekä opettaja että opiskelija kirjautuvat järjestelmään sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla. Joidenkin kurssien tai koulutusmateriaalien kohdalla myös osoitetiedot ovat välttämättömiä.

Tarkempi kuvaus alihankkijan suorittamasta henkilötietojen käsittelystä löytyy alihankkijan verkkosivuilta.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai Asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Alihankkija voi kerätä asiakkaan henkilötietoja verkkokurssijärjestelmän käytön mahdollistamiseksi omassa tietosuojaselosteessaan kuvatulla tavalla.

Mikäli henkilötietoja käytetään markkinointiin, sekä Rekisterinpitäjä, että Alihankkija kysyvät siihen erikseen luvan. Sähköinen markkinointi kohdistetaan suoraan Asiakkaalle.

Asiakas ei joudu automaattisen päätöksenteon kohteeksi antamiensa henkilötietojen perusteella.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietoja kerätään vain palveluiden edellyttämä määrä. Henkilötietojen luottamuksellisuudesta huolehditaan kaikissa tilanteissa. Sähköiset tiedot suojataan siten, että vain Rekisterinpitäjällä ja Alihankkijalla on pääsy tietoihin. 

Alihankkija vastaa verkkokurssijärjestelmän käyttöön liittyvästä teknisestä suojaamisesta. Suojaamisen periaatteet on kuvattu Alihankkijan tietosuojaselosteessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on rekisteröityinä Rekisterinpitäjän ja Alihankkijan hallussa oleviin henkilötietoihin liittyviä

oikeuksia. Näitä ovat:

a) Oikeus pyytää pääsyä tutustumaan omiin henkilötietoihin.

b) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

c) Tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa

niiden käsittelyä.

d) Oikeus pyytää tietojen poistamista rekistereistä.

e) Oikeus kieltää suoramarkkinointitarkoituksia varten henkilötietojen kerääminen sekä

suoramarkkinointi.

f) Oikeus saada Alihankkijan rekistereissä olevat henkilötiedot sähköisessä

muodossa.

Edellä mainituista oikeuksista huolimatta asiakkaan antamia tietoja voidaan käsitellä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Alihankkija huolehtii tällöin siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirtämisen periaatteet on kuvattu Alihankkijan tietosuojaselosteessa.

Verkkosivujen seuranta ja evästeiden käyttö

Verkkosivut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Alihankkija keräää tilastotietoja sivuston käytöstä niiden kehittämisen tueksi. Verkkosivujen seuranta toteutetaan Google Analytics -palvelun avulla.

Verkkosivujen seurannan ja evästeiden käytön periaatteet on kuvattu Alihankkijan tietosuojaselosteessa. 

Yhteydenotto

Tietosuojaselosteeseen liittyvät kyselyt voi lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tietosuojaselostetta muutetaan Rekisterinpitäjän tai Alihankkijan palveluissa tapahtuvien muutosten vuoksi. Muutoksista vastaa Rekisterinpitäjä.