Impulsiivisuus (ADHD/ADD)

…ilmenee kärsimättömyytenä ja taipumuksena toimia nopeasti ja harkitsemattomasti.

Impulsiivisuudesta:

 • Toimii usein ennenkuin on miettinyt teon mielekkyyttä ja seurauksia. (Esim. lyö kaveria ennenkuin on selvittänyt, miksi kaveri nauraa hänelle.)
 • Kun huomio kiinnittyy ympäristön ärsykkeisiin, joihin reagoidaan nopeasti, voi aiheutua jopa vaaratilanteita. (Esim. näkee jotain mielenkiintoista, jonka haluaa napata ja putoaa samalla pyöränsä kyydistä.)
 • Impulsiivisuus lisää tapaturmien, liikenneonnettomuuksien sekä väkivaltatilanteiden riskiä. (Tutkittu mm. että ADHD-autoilijat ovat riskiryhmässä joutua liikenneonnettomuuksiin.)
 • Tavallisia ilmenemismuotoja ovat lyhytpinnaisuus, ärtyisyys ja kärsimättömyys, jotka usein kuormittavat läheisiä. (Esim hermostuu, kun laitteet eivät toimi kuten itse toivoisi.)
 • Lyhytpinnaisuus näkyy myös kesken jääneinä projekteina, kuten nopeina työn, opintojen ja harrastusten vaihtoina. (Esim. lapsi, joka kyllästyy uuteen harrastukseen muutamassa viikossa ja haluaa heti kokeilla jotain uutta tai aikuinen, joka remontin saatuaan melko valmiiksi, jättää lattialistat laittamatta.) 
 • Toiminta voi olla nopeatempoista, tehtävät saattavat jäädä kesken tai viimeistelemättä. (Esim. oppija, joka palauttaa kokeen, josta viimeinen sivu on tekemättä.)

Nuorilla ilmenee…

 • arvaamattomana ja yllättävänä toimintana sekä kyvyttömyytenä odottaa omaa vuoroa.
 • Nopeina ja voimakkaina tunnereaktioina.

Monet ADHD-aikuiset ovat

…ärsykehakuisia, innostuvat herkästi ja kyllästyvät nopeasti. Tämä impulsiivisuus voi johtaa ihmissuhdeongelmiin ja riskialttiiseen käyttäytymiseen. 

(Esim. henkilöt, jotka haastavat kehonsa äärimmilleen suorittaakseen jotain. Voi olla vuorikiipeilyä, benji- tai laskuvarjohyppyä jne.)

”Impulsiivisuudessa…

olennaista on vaikeus hillitä omaa käytöstä ja toimintaa, riippumatta älykkyydestä tai kyvystä ymmärtää asioiden seurauksia. 

Impulsiivisen ihmisen aivoista ikään kuin puuttuu jarru, jolla normaalisti otetaan lisäaikaa toimintaidean järkevyyden arvioimiseen.”

(ADHD-käsikirja, 2019)

Katso vielä video impulsiivisuudesta.

Tunne-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet aikuisella voivat ilmetä… (ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0, 2018)

 • Mielialan vaihteluina. Mieliala saattaa vaihdella hetkestä toiseen melko voimakkaastikin. (Helposti ajatellaan henkilön olevan ailahtelevainen.)
 • Voimakkaina tunnereaktioina. Henkilö saattaa suuttua hyvin helposti ja reaktio voi olla jopa liian voimakas tilanteeseen nähden. Aikuinen saattaa myös innostua asioista nopeasti.
 • Vaikeutena ymmärtää sanatonta viestintää. Henkilö saattaa tulkita toisen ihmisen kasvonilmeitä, äänensävyjä ja kehonkieltä väärin. Voi olla vaikea ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa, jos hän ei sano sitä suoraan. Hienovaraiset vihjeet menevät ohi.
 • Tunteiden ymmärtämisen ja ilmaisun vaikeuksina. Henkilöllä saattaa ilmetä vaikeuksia ymmärtää omia ja toisten tunteita. Aikuinen voi myös ilmaista tunteita vähäeleisesti tai epäselvästi.
 • Lupausten pettämisenä. Aikuinen lupaa asioita, joita ei pysty pitämään.
 • Lyhyinä ihmissuhteina. Henkilö ihastuu ja ystävystyy nopeasti, mutta ihmissuhteet saattavat myös loppua yhtä nopeasti.
 • Stressiherkkyytenä. Henkilö stressaa helposti. Pienetkin asiat saattavat saada suuren merkityksen. Aikuisen ajatukset voivat myös alkaa kiertää kehää saman asian ympärillä, eikä asialle pysty tekemään mitään.
 • Heikkona itsetuntona. Monille ADHD-oireisille on vuosien aikana kehittynyt heikko itsetunto. Tämän seurauksena he saattavat tulkita tilanteita ja toisten tarkoitusperiä itsensä kannalta negatiivisemmin.